hou6664

جهان است شادان به پندار نیک

ز پندار نیک است گفتار نیک

چو پندار و گفتار نیک شد

نیاید زتو غیر کردار نیک

فرا رسیدن نوروز این میراث کهن ایران زمین فرخنده باد!