اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • سنجش میزان روشنایی عمومی و موضعی
 • صدا سنجی ساده بصورت موضعي يا عمومي ( ايستگاه بندي) و صدا سنجی همراه با آنالیز فرکانسی صدا
 • دوزیمتری صدا – تعیین میزان مواجهه فردی با صدا و ارائه حداقل 7 پارامتر مهم ارزیابی در بحث دوزیمتری صدا
 • سنجش میزان ارتعاش وارده به دست و بازو ( HARM ) در سه محور z,y,x و ارتعاش تمام بدن ( Whole Body )
 • سنجش میدانهای مغناطیسی ( EMF ) در سه محور z,y,x
 • سنجش اشعه ماورای بنفش ( UV- A )و اشعه مادون قرمز ( IR ) در دو حالت با حفاظ و بدون حفاظ
 • تعيين شاخص استرس گرمايي (WBGT) و درصد رطوبت
 • سنجش و ارزیابی استرس سرمایی طبق استاندارد ISO 11079
 • ارت سنجی و تست میگر جهت تعیین وضعیت و کارایی چاه ارت
 • نمونه برداري ، سنجش و آناليز فيومهاي جوشكاري درهواي محيط كار به روش گراويمتري – نمونه برداري فردي
 • اندازه گيري و ارزشيابي ميزان ذرات معلق موجود در هواي محيط كار بصورت فردي طبق استاندارد متد NIOSH 500
 • نمونه برداري ، اندازه گيري و آناليز ذرات معلق محيطي با استفاده از پمپ محيطي High Volume Pump
 • نمونه برداري و ارزشيابي ذرات معلق موجود در هواي محيط كار ( تعيين PM10,PM2.5,PM1)
 • اندازه گيري و ارزشيابي گازها و بخارات شيميايي در هواي محيط كار به روش قرائت مستقيم و بصورت كوتاه مدت (Short Term) و ارائه كليه اطلاعات MSDS , HSE مواد شيميايي از NIOSH , OSHA
 • نمونه برداري ، آناليز و ارزشيابي آلاينده هاي شيميايي ، گاز وبخارات و فيومهاي جوشكاري در هواي محيط كار بصورت Long Term و طبق استاندارد متدهاي مرجع NIOSH,OSHAو … (بستگي به نوع آلاينده شيميايي)
 • ارزشيابي عوامل زيان آور ارگونومي و ارزيابي ريسكهاي مربوطه ، انجام آنتروپومتری و تهیه شناسنامه ارگونومی
 • سنجش ابعاد روانی کارکنان  و ارزیابی توانایی های روانشناختی افراد