سنجش و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی

  • سنجش و آنالیزگازهای خروجی ازدودكش – منابع ثابت و متحرك
  • سنجش و اندازه گیری گردو غبار و ذرات معلق خروجی دودكش
  • سنجش پارامترهای آلاینده هوای محیط و پارامتر های هوای پاک IAQ
  • سنجش و آنالیزگازهای آلاینده های خروجی اگزوز وسایل نقلیه موتوری
  • سنجش و ارزشیابی سروصدای زیست محیطی
  • سنجش و آنالیز پارامترهای فیزیكی ، شیمیایی و بیولوژیكی آب و فاضلاب