مشاوره فنی و تخصصی تعالی HSEQ

  • مشاوره و اجرای فرایند شناسایی خطرات محیط كار Haz Id
Position Analysis Questionnaire FTA Hazop
Check List Analysis FMEA JSA
Bow- Tie Model What If PHA
LOPA ETBA SWIFT
  • مشاوره و اجرای شناسایی جنبه های زیست محیطی
  • ارزیابی عملکرد HSE سازمانها بر اساس تکنیک های مدرن Modern KPI
  • ارزیابی وضعیت ایمنی محیط كار بر اساس Safety Audit-OSHA
  • تجزیه و تحلیل سود – هزینه Cost Benefit Analysis
  • تعامل تکنیک های مدیریت مالی جهت تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت HSE
  • ارزیابی توجیه پذیری هزینه کنترل ریسک های HSE بر اساس نتایج ارزیابی کمی ریسک
  • ارزیابی فرهنگ ایمنی محیط كار بر اساس مدل های نوین
  • ایجاد پروفایل مواد شیمیایی بر اساس Haz Com,Haz Mat,Haz WOPER,OSHA