مشاوره مدیریت ریسک ، حوادث و بحران

  • ارزیابی ریسک های HSE  بصورت عمومی
  • تکنیک های کمی –  کیفی – کمی و کیفی
  • ارزیابی ریسک های HSE  بصورت اختصاصی
  • ارزیابی پیامد های زیست محیطی ( EIA )
  • ارزیابی ریسك حریق Fire Risk Assessment
  • ارزیابی ریسك ماشین آلات بر اساس قوانین اتحادیه اروپا
  • PipeLine Risk Assessement
  • ارزیابی ریسكهای ارگونومی
OWAS
REBA
NMQ
SI index
 QEC
RULA
EJMS
Lifting
  • تجزیه و تحلیل حوادث محیط كار بر اساس OSHA و ایجاد سیستم ثبت شبه حوادث محیط كار
  • مدیریت  بحران و واکنش در شرایط اضطراری بر اساس استاندارد NFPA