مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA  در چهارچوب الزامات سازمان حفاظت محیط زیست ایران بر اساس مراحل ذیل انجام می گردد:

  • مرحله اول : بررسی وضعیت موجود محیط زیست ؛

تهیه گزارش وضعیت موجود محیط زیست در چهار محیط: فیزیكوشیمیایی ، بیولوژیكی ، ‌اقتصادی ـ‌ اجتماعی و فرهنگی.

  • مرحله دوم : تهیه گزارش ارزیابی توان فیزیکی محدوده طرح

این مرحله بر اساس الگوی یگان های زیست محیطی و یکی از روش های مورد تـأئید سازمان حفاظت محیط زیست  به انجام می رسد.

  • مرحله سوم : پیش بینی اثرات مثبت و سوء محیط زیستی طرح
  • مرحله چهارم : ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح با استفاده از متدولوژی مشخص
  • مرحله پنجم : شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ریسک های پیش بینی شده طرح
  • مرحله ششم : طرح مدیریت زیست محیطی
  • مرحله هفتم : برنامه پایش زیست محیطی