ممیزی و استانداردها

چنانچه تمایل دارید می توانید از صفحه درخواست خدمات ، جهت انجام ممیزی درخواست خود را اعلام فرمایید.

Our Mission

We’re Letrina, We audit International Standards risk based audit approach.


The Risk Based Audit Is our Strategy.