نوشته‌ها

استانداردهای ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و OHSAS18002

در سال ۱۹۹۸ کمیته‌ای متشکل از موسسه استاندارد بریتانیا، شرکت‌های اصلی گواهی‌دهنده انگلستان و سایر سازمان‌های بین‌المللی استاندارد تشکیل شد که هدف آن تهیه و تدوین استاندارد واحد بود و سرانجام سری ارزیابی بهداشت حرفه‌ای Occupational L Health and Safety Assessment Seriesیا (۱۸۰۰۰)OHSAS  حاصل یکی شدن الگوهای قبلی و استانداردی قابل ممیزی و اخذ گواهینامه‌ […]