دوره آموزشی ایمنی مخازن ذخیره هیدروکربنی و تانک فارم های ایمن و عملیات بارگیری و تخلیه

Hydrocarbon Storage Tanks Safety and Safe Tank Farms and (Un)loading Operations

مدرس دوره:

دکتر مجید علیزاده

دکتری ایمنی و سلامت شغلی

عضو انجمن مهندسی ایمنی

آمریکا ، کانادا و انگلستان

مدیر عامل شرکت پایش سیستم مهر

استاد دانشگاه و سرممیز HSE

هزینه دوره هر نفر : 7/5۰۰/۰۰۰ ریال
( شامل جزوات ،میان وعده و ناهار، صدور گواهينامه ازLetrina  یونان )

کلیه حوادث قابل پیش بینی و پیشگیری هستند.ما به شما در این راه کمک میکنیم.

ممیزی و بازرسی ایمنی فنی و سیستمی مخازن تان را به ما بسپارید.

محتوی دوره آموزشی:

  1. Tank design
  2. Initiating events
  3. Fire prevention
  4. Maximum feasible extinguishment
  5. Foam firefighting
  6. Firefighting techniques
  7. Atmospheric storage tanks
  8. Tank inspection and maintenance
  9. Important design issues
  10. Sources of ignition
  11. Loading and unloading of road and rail tankers
  12. Loading and unloading of ships
  13. Tank level measurement and overfill protection
  14. Reviewing standards and regulations of API,BS,ISGOTT,NFPA,OSHA
  15. Case Study

مکان برگزاری دوره : تهران، شرکت مهندسی پایش سیستم مهر

زمان برگزاری دوره : نیمه دوم خرداد ماه 1396