درخواست آنلاین خدمات

درخواست آنلاین خدمات

در چه شرایطی هستید؟

برای دوره های مندرج در تقویم آموزشی :
صفحه خدمات آموزش : http://imsiran.ir/?page_id=3305
فایل تقویم آموزشی :
http://imsiran.ir/wp-content/uploads/2015/03/Caspian-GroupTraining-Catalog-1394.pdf

این تاریخ باید توسط "شرکت پایش سیستم مهر" بررسی و در صورت تایید ، اعلام گردد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید