اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

 • سنجش میزان روشنایی عمومی و موضعی
 • صدا سنجی ساده بصورت موضعی یا عمومی ( ایستگاه بندی) و صدا سنجی همراه با آنالیز فرکانسی صدا
 • دوزیمتری صدا – تعیین میزان مواجهه فردی با صدا و ارائه حداقل ۷ پارامتر مهم ارزیابی در بحث دوزیمتری صدا
 • سنجش میزان ارتعاش وارده به دست و بازو ( HARM ) در سه محور z,y,x و ارتعاش تمام بدن ( Whole Body )
 • سنجش میدانهای مغناطیسی ( EMF ) در سه محور z,y,x
 • سنجش اشعه ماورای بنفش ( UV- A )و اشعه مادون قرمز ( IR ) در دو حالت با حفاظ و بدون حفاظ
 • تعیین شاخص استرس گرمایی (WBGT) و درصد رطوبت
 • سنجش و ارزیابی استرس سرمایی طبق استاندارد ISO 11079
 • ارت سنجی و تست میگر جهت تعیین وضعیت و کارایی چاه ارت
 • نمونه برداری ، سنجش و آنالیز فیومهای جوشکاری درهوای محیط کار به روش گراویمتری – نمونه برداری فردی
 • اندازه گیری و ارزشیابی میزان ذرات معلق موجود در هوای محیط کار بصورت فردی طبق استاندارد متد NIOSH 500
 • نمونه برداری ، اندازه گیری و آنالیز ذرات معلق محیطی با استفاده از پمپ محیطی High Volume Pump
 • نمونه برداری و ارزشیابی ذرات معلق موجود در هوای محیط کار ( تعیین PM10,PM2.5,PM1)
 • اندازه گیری و ارزشیابی گازها و بخارات شیمیایی در هوای محیط کار به روش قرائت مستقیم و بصورت کوتاه مدت (Short Term) و ارائه کلیه اطلاعات MSDS , HSE مواد شیمیایی از NIOSH , OSHA
 • نمونه برداری ، آنالیز و ارزشیابی آلاینده های شیمیایی ، گاز وبخارات و فیومهای جوشکاری در هوای محیط کار بصورت Long Term و طبق استاندارد متدهای مرجع NIOSH,OSHAو … (بستگی به نوع آلاینده شیمیایی)
 • ارزشیابی عوامل زیان آور ارگونومی و ارزیابی ریسکهای مربوطه ، انجام آنتروپومتری و تهیه شناسنامه ارگونومی
 • سنجش ابعاد روانی کارکنان  و ارزیابی توانایی های روانشناختی افراد