سنجش و ارزشیابی آلاینده های زیست محیطی

  • سنجش و آنالیزگازهای خروجی ازدودکش – منابع ثابت و متحرک
  • سنجش و اندازه گیری گردو غبار و ذرات معلق خروجی دودکش
  • سنجش پارامترهای آلاینده هوای محیط و پارامتر های هوای پاک IAQ
  • سنجش و آنالیزگازهای آلاینده های خروجی اگزوز وسایل نقلیه موتوری
  • سنجش و ارزشیابی سروصدای زیست محیطی
  • سنجش و آنالیز پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب